โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

The Synergistic Meeting of Aesthetic, Alternative, Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand (SMART)


หลักการและเหตุผล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และ สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม ได้มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทางด้านสุขภาพได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นการกระตุ้นการสร้างสรรค์งานวิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เชิงวิชาการเพื่อให้สามารถนำไปวิจัยประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจอย่างแท้จริงและเป็นการสร้างเครือข่ายในด้านวิชาการระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ
  2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด
  3. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่มีความสนใจศึกษาพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้านสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม

รูปแบบของการประชุมวิชาการ

การประชุม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การบรรยายพิเศษ โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ส่วนที่ 2 การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นภาคบรรยาย คือ
- ด้านวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ด้านเวชศาสตร์ความงาม
- ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลงานที่นำเสนอ

ผลงานวิจัย ผลงงานวิทยานิพนธ์ ผลงานสารนิพนธ์ หรือบทความวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รูปแบบการนำเสนอ

เป็นรูปแบบของการนำเสนอในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Power Point ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละประมาณ 15 นาที และซักถาม 5 นาที

เครือข่ายงานประชุม

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน Wellness and Aesthetic ที่หลายคนรอคอย ครบครันและอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระด้านการดูแลสุขภาพหลากหลายมิติ คับคั่งด้วยวิทยากรระดับแนวหน้าของวงการสุขภาพและความงาม เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศทางวิชาการและกิจกรรมสร้างสรรค์จากทีมผู้จัดงาน เลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังด้านสุขภาพและความงามจากบริษัทห้างร้านที่มาร่วมออกบูธเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงาน 6th SMART “Harmony in Healthcare” วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 6 "Harmony in Healthcare: The 2024 National Conference on Anti-Aging, Alternative Medicine, Aesthetic Medicine and Wellness"

Harmony in Healthcare (สุนทรียภาพทางสุขภาพและความงาม) ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 – 18.00 น.

อ่านต่อ

ข่าวสารอัพเดท


CIM DPU ปักธงผู้นำศาสตร์ ‘ความงาม-ชะลอวัย-แพทย์ทางเลือก’ จัดงาน SMART

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เคลื่อนทัพสู่ผู้นำด้านเวชศาสตร์ความงาม ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกอย่างเต็มรูปแบบ...

ติดต่อเรา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และสาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม
เวลาทำการ 09.00 น. - 17.00 น.
110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2954 7300 ต่อ 852, 853, 570
Email : antiaging@dpu.ac.th, aesthetic@dpu.ac.th